FriBU – Barne- og ungdomsarbeid - Konfirmantarbeid

Vil du vere konfirmant i Herøy Frikyrkje?

I Herøy Frikyrkje følgjer konfirmantane undervisning frå september til april. Når konfirmanttida tar til ønskes konfirmantane velkomen på ei gudsteneste og dei får utdelt boka vi brukar i undervisninga. Sjølve konfirmasjonsdagen er siste søndagen i april.

Variert undervisning:

Målet for konfirmanttida er at den enkelte konfirmant skal bli meir kjent med seg sjølv, med dei andre konfirmantane, med kyrkja og med Jesus. For å få til det ønskjer vi å bruke same metode Jesus brukte:
Læresveinane var saman med Jesus, fekk undervisning, fekk gjere egne erfaringar i trua og deltok aktivt i arbeidsfellesskapet. Derfor består konfirmanttida i Frikyrkja av undervisning, fellesskap i grupper, observasjon av gudstenester og fleire turar til kristne festivalar, leirar og liknande.

Vi samarbeider med dei andre Frikyrkjene og andre kyrkjer i nærleiken om nokre temasamlingar og turar. På hausten vert det konfirmantweekend med andre Frikyrkjekonfirmantar fra Sunnmøre, og første helga i februar legg vi turen til ungdomsfestivalen IMPULS i Trondheim.

Ramme og mål:

Ramma rundt konfirmanttida er kyrkjelyden. Alle medlemmar i Frikyrkja er fadderar for dei som er døypte i Frikyrkja. Konfirmanttida er avslutning av kyrkjelyden si dåpsopplæring, men den er også opa for andre, anten dei er døypte i ei anna kyrkje eller ikkje er døypte endå. Ein må ikkje vere døypt for å vere konfirmant i Frikyrkja.

Det kostar ikkje noko å vere konfirmant i Frikyrkja, bortsett frå avtalt eigenandel når ein blir med på tur (For to turer i løpet av året er prisen ca. 1000 kr.)

Målet for denne spesielle tida er å gi konfirmantane hjelp til å gå nokre utviklande steg i livet, og forhåpentlegvis velje å leve i trua på Jesus, heime, på skulen, i kyrkja og blant vener.

For påmelding og meir informasjon

Kontakt oss på telefon 70087800 eller epost heroy@frikyrkja.no